ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
При покупка на артикул от сайта с избран метод за заплащане “наложен платеж” – ние издаваме фактура с посочен в нея метод на плащане – по банков път, към която не прикрепяме касов бон (поради съответния начин на заплащане). Клиентът от своя страна получава стоката и заплаща на куриера в брой. Възниква логичният въпрос – как да се процедира, при положение, че за съответното плащане в брой няма насрещен касов бон.
Отговорът накратко е: “Касовият бон бива заменен от разписка за пощенски паричен превод, която получавате от куриера.”
При получаване на стоката – ПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД! Тя заменя касовия бон към фактурата. А разписката е необходима – ако към закупения продукт се предлага гаранция.
В съдържанието по-долу подробно е уточнен този принцип на работа и законовата съобразност на плащането чрез наложен платеж:
Законосъобразност на наложен платеж, посредством пощенски паричен превод:
Съгласно Комисията за регулиране на съобщенията – Еконт Експрес (куриерската фирма, с която работим) е лицензиран пощенски оператор.
Законът за пощенски услуги дава определение на услугите “пощенски паричен превод” и “наложен платеж” като две отделни услуги.
Лицензията е позволила на Еконт предлагането на комбинирана услуга наложен платеж посредством пощенски паричен превод. Тази комбинирана услуга е заложена в схемата за търговия с безналични стоки. При този вид услуга, товарителницата тръгва от доставчик към клиент със задължение за събиране на пари при предаване на стоката, а паричният превод пътува от клиента към поръчителя на доставката.
Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.), всяко лице, което извършва продажби, трябва да ги маркира на ЕКАПФ, освен ако получаването на парите не става чрез пощенски паричен превод от лицензиран пощенски оператор, а именно:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършвачрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.“
В твърдение на горния текст има много тълкувателни писма от НАП, като прилагаме примерно такова с номер 2_1522 от 13.10.2011 г:
След доставяне на стоката на крайния клиент, той се разписва върху товарителницата на Еконт и събраната сума за стоката, тръгва към продавача, посредством пощенски паричен превод, за което клиента получава разписка за събран пощенски паричен превод, а продавачът – разписка за получен ППП.
В момента на приемане на парите от клиента, търговецът е длъжен да издаде касов бон или разписка за пощенски паричен превод за сумата. Настоящият процес е разгледан от органите на НАП в тълкувателни писма, като разносна търговия, при която продавачът се задължава да издаде фискална касова бележка и неговия купувач да я получи в момента в който предава пари, предназначени за заплащане на стоката ( чл.25, ал.2 от Наредба Н-18, приложено писмо от НАП 3_2896 от 10.10.2011).
На клиента в сделката, получаващ стоката – му се признава разхода за закупуване на стоката (чл.10, ал.4 ЗКПО), ако е документално обоснован с фактура, издадена от заявител и прикачена към нея разписка за пощенски паричен превод.
Повече информация от официалния сайт на Еконт Експрес: https://www.econt.com/services/cash-on-delivery-payment-via-postal-money-transfer